Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Koniec wakacji 2015 i początek roku szkolnego 2015/2016 zbliża się niestety wielkimi krokami. Zanim udamy się na uroczyste rozpoczęcie roku warto już teraz dowiedzieć się, kiedy wypadają dni wolne od szkoły. W zamieszczonym pliku znajduje się harmonogram roku szkolnego 2015/2016.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Plik zawiera informacje dotyczące podręczników wybranych do nauczania poszczególnych przedmiotów. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zapis w ostatniej kolumnie wykazu - uwagi - pomoże to uniknąć niepotrzebnych wydatków oraz ewentualnych nieporozumień.

Wyprawka Przedszkolaka ( 3-4 latki )

Plik zawiera informacje dla Rodziców dzieci 3-4 letnich.

Nabór na stanowisko "SPRZĄTACZKA"

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Uścimowie

 

ogłasza nabór na stanowisko obsługi: SPRZĄTACZKA.

 

 

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1. Posiada aktualne badania lekarskie o stanie zdrowia.

 

2. Posiada wykształcenie podstawowe.

 

3. Posiada stosowne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczka oraz badania mikrobiologiczne.

 

4. Posiada obywatelstwo polskie.

 

5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

6. Jest dyspozycyjna.

 

7. Jest odpowiedzialna.

 

8. Jest sumienna i dokładna.

 

9. Wykazuje umiejętność pracy w grupie.

 

10. Szybko reaguje w sytuacji zagrożenia.

 

11. Dba o czystość i mienie szkoły.

 

12. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 

13. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

 

 

 

II. Dodatkowe wymagania:

 

 1. Posiada wykształcenie średnie.
 2. List referencyjny.

 

 

 

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku sprzątaczka należeć będą m.in.:

 

1. Utrzymanie we wzorowym porządku i czystości terenu w placówce oraz wokół szkoły.

 

2. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i sali sportowej.

 

3. Prowadzenie dodatkowych prac po remontach.

 

4. Pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem oraz w przypadku zastępstwa innych pracowników szkoły.

 

5. Dokładne sprawdzanie przed zamknięciem szkoły stanu bezpieczeństwa budynków szkoły (okna,

 

drzwi, oświetlenie).

 

6. Dozorowanie budynku w czasie zajęć w szkole: dyżur na korytarzu i czuwanie nad

 

bezpieczeństwem dzieci, dbanie o porządek na terenie szkoły.

 

7. Sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem budynków i całością sprzętu szkolnego oraz nad

 

urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem ppoż.

 

8. Kontrola sprawności oraz zgłaszanie do naprawy uszkodzonych urządzeń i sprzętu szkolnego.

 

9. Wykonywanie prac sezonowych: dbanie o tereny zielone wokół szkoły.

 

10. Pomoc w przygotowaniu sal do imprez na terenie obiektów szkoły.

 

11. Pomoc w zakładaniu i sprzątaniu elementów dekoracyjnych na budynku oraz wewnątrz szkoły.

 

12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

 

IV. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

 

1. List motywacyjny.

 

 1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia).
 3. Kserokopie świadectw potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności ( potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 4. Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej( potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty - potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczka oraz badania mikrobiologiczne.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 

10. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczka.

 

 

 

V. Inne informacje:

 

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani

 

telefonicznie 10 lipca 2015r. do godz. 15.00.

 

 1. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na cały etat na czas określony.
 3. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 14 lipca 2015r.
 4. Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Starym Uścimowie.

 

 

 

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczka w Zespole Szkół w Starym Uścimowie” od dnia 3 lipca 2015r. do dnia 10 lipca 2015r. do godz. 1200 (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie Zespołu Szkół w Starym Uścimowie.

 

 

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

 

"

„Kto nie szanuje i nie ceni przeszłości – nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

J. Piłsudski

"

Kontakt 

Zespół Szkół w Starym Uścimowie
Stary Uścimów 43
21 – 109 Stary Uścimów
Tel. 81 852 30 14, Fax. 81 852 30 11
email: gemboks@interia.pl